Privatlivspolitik

Skovly er som dataansvarlig forpligtet til, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13, at give dig en række oplysninger i forbindelse med, at Skovly behandler personoplysninger om dig.

DATAANSVARLIG

Skovly er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Kontaktoplysninger:

Fonden Opholdsstedet Skovly (CVR-nr. 26 09 91 45)

Skovly Skolen ApS (CVR-nr. 34 90 01 40)

Botilbuddet Degnbebo ApS (CVR-nr. 40 79 99 58)

Friheden 12

4440 Mørkøv

www.opholdsstedet-skovly.dk, www.skovly-skolen.dk og www.degnebo.dk

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger: Jesper Petersen

Telefon: 59 27 14 10 afd. kontor

Mail: kontor@opholdsstedet-skovly.dk

 

BEHANDLINGSFORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG:

Kundeoplysninger:

Hvis du er kunde ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn eller navn på relevant kontaktperson
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer og mobilnummer
 • Evt. stilling
 • Ordrehistorik
 • Faktura- og betalingshistorik
 • Evt. rykkerskrivelser og informationer om inkassobehandling

Formålet med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af kundeaftaler, fakturering til kunder, betaling og eventuel inkassoprocedure.

Grundlaget for vores behandling af kundeoplysninger er følgende:

 • Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning
 • Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Leverandøroplysninger:

Hvis du er leverandør ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn eller navn på relevant kontaktperson
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer og mobilnummer

Formålet med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af leverandøraftaler.

Grundlaget for vores behandling af leverandøroplysninger er følgende:

 • Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning
 • Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Oplysninger om jobansøgere:

Hvis du ønsker at søge en stilling ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer og mobilnummer
 • Ansøgning
 • CV
 • Uddannelsespapirer
 • Billede
 • Øvrige bilag, med personoplysninger, der vedlægges ansøgningen

Formålet med vores behandling af oplysningerne er håndtering og vurdering af indkomne ansøgninger i forbindelse med stillingsopslag samt håndtering, vurdering og eventuel opbevaring af uopfordrede ansøgninger.

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

 • Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller gennemførsler forud for en aftale på den registreredes anmodning
 •  
 • Samtykke (i det omfang ansøgningen ønskes gemt i ét år

Oplysninger om besøgende på hjemmeside eller modtagere af nyhedsbrev:

Hvis du besøger vores hjemmeside eller modtager vores nyhedsbrev, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn (nyhedsbrev)
 • Mailadresse (nyhedsbrev)
 • IP-adresse (hjemmeside)

Formålet med vores behandling af oplysningerne er markedsføring samt analyse af besøgende på vores hjemmeside (der henvises til vores cookiepolitik, der kan læses her).

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

 • Samtykke

 

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:

I det omfang, der er et formål hermed, videregives de personoplysninger, vi indsamler om dig, til tredjemand.

Kunde- og leverandøroplysninger videregives i det omfang, der er krav herom, til vores eksterne revisor, eksternt bogføringsprogram og til SKAT.

Herudover anvender vi eksterne databehandlere til IT- og systemadministration.

Vi har indhentet databehandleraftaler med alle databehandlere, der sikrer, at al behandling af personoplysninger ved vores databehandlere sker i overensstemmelse med gældende regler samt i henhold til de minimumskrav, vi har opsat til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I det omfang dine oplysninger videregives til serviceudbydere uden for EU, sikrer vi os, at der er det nødvendige overførselsgrundlag.

 

SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER:

Vi sletter alle personoplysninger, når vi ikke længere har et formål med at behandle oplysningerne.

Alt regnskabsmateriale opbevares, jf. bogføringsloven, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Uopfordrede ansøgninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes efter 1 år fra modtagelsen.

Øvrige oplysninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes når samtykket tilbagekaldes, eller der ikke længere er et formål med opbevaringen.

FORTROLIGHED

 1. Alle vores medarbejdere er instrueret i, at alle personoplysninger, vi behandler, håndteres med fuld fortrolighed.

DINE RETTIGHEDER    

 1. Du har følgende rettigheder:
 2. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Skovly pr. mail på *(mailadresse).
 3. Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletningsforpligtelse indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

 • KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Scroll to Top
Vi arbejder på en ny hjemmeside
This is default text for notification bar